فونتهای چند رنگ فارسی

برای دانلود فونتهای چند رنگ فارسی که تنها نمونه‌های آنها فونتهای سیاوش هستند، به این سایت مراجعه کنید.